Školní vzdělávací program

Od září 2013 je v platnosti Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) č.j. ZŠ-Bul-470/2013, který byl aktualizován k 1.9.2021 v souladu s rámcovým vzdělávacím program vydaným MŠMT.

Od září 2021 je do ŠVP zařazen předmět Infromatika, který je ve školním roce 2021/2022 vyučován ve 4. a 6. ročníku. Předmět Informační a komunikační technologie, který byl nahrazen předmětem Informatika, bude naposled vyučován v 5. ročníku ve školním roce 2021/2022 a následně  bude vyřazen ze ŠVP.

Školní vzdělávací program
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník

Tabulky jednotlivých předmětů

Český jazyk a literatura
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník
Anglický jazyk
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník
Matematika
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník
Informatika
4. ročník
6. ročník
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Prvouka
1. – 3. ročník
Přírodověda
4. ročník
5. ročník
Vlastivěda
4. ročník
5. ročník
Hudební výchova
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník
Výtvarná výchova
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník
Tělesná výchova
1. – 4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. – 9. ročník
Pracovní činnosti
1. – 4. ročník
5. ročník
Dějepis
6. ročník
7. – 9. ročník
Přírodopis
6. ročník
7. – 9. ročník
Zeměpis
6. ročník
7. – 9. ročník
Svět práce
6. ročník
7. – 9. ročník
Výchova ke zdraví
6. ročník
7. – 9. ročník
Výchova k občanství
6. ročník
7. – 9. ročník
Fyzika
6. ročník
7. – 9. ročník
Chemie
6. ročník
7. – 9. ročník
Matematické aplikace
7. – 9. ročník
Německý jazyk
7. – 9. ročník
Ruský jazyk
7. – 9. ročník
Základy administrativy
7. ročník
Pohybové a sportovní aktivity
6. ročník