Školní vzdělávací program

Od září 2013 je v platnosti Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) č.j. ZŠ-Bul-470/2013, který byl aktualizován k 1.9.2021 v souladu s rámcovým vzdělávacím program vydaným MŠMT a následně 1.9.2023.

Od září 2021 byl do ŠVP zařazen předmět Informatika.

Ve školním roce 2023/2024 je Informatika vyučována ve 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku.

Školní vzdělávací program
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník

Tabulky jednotlivých předmětů

Český jazyk a literatura
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
Anglický jazyk
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
Matematika
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
Informatika
4. – 5. ročník
6. – 8. ročník
Prvouka
1. – 3. ročník
Přírodověda
4. – 5. ročník
Vlastivěda
4. – 5. ročník
Hudební výchova
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
Výtvarná výchova
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
Tělesná výchova
1. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
Pracovní činnosti
1. – 5. ročník
Dějepis
6. – 8. ročník
9. ročník
Přírodopis
6. – 8. ročník
9. ročník
Zeměpis
6. – 8. ročník
9. ročník
Svět práce
6. – 8. ročník
9. ročník
Výchova ke zdraví
6. – 8. ročník
9. ročník
Výchova k občanství
6. – 8. ročník
9. ročník
Fyzika
6. – 8. ročník
9. ročník
Chemie
6. – 8. ročník
9. ročník
Matematické aplikace
9. ročník
Německý jazyk
7. -8. ročník
9. ročník
Ruský jazyk
7. – 8. ročník
9. ročník
Pohybové a sportovní aktivity
6. ročník