Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

1) V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2) Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

3) Každá osoba – oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:

          a) prostřednictvím aplikace easywhistle.cz, do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu 327ed4, na základě kterého dojde k identifikaci zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení;

         b) písemně na adresu zaměstnavatele Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba, nebo na adresu společnosti Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov;

         c) nebo telefonicky na čísle +420 734 647 701 – od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00.

        d) nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá.

Písemná korespondence (dopis) musí být ze strany oznamovatele označena slovem „OZNÁMENÍ“ nebo „WISTLEBLOWING“. V samotném oznámení pak identifkuje svého zaměstnavatele.

4) Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

5) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

6) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

7) Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

8) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osobyIng. Petr Štětka
Adresy pro zasílání písemných oznámení

1) Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov

2) Bulharská 23/1532, Ostrava-Poruba,708 00

Telefon (pondělí-pátek 9:00-15:00)+420 734 647 701
Aplikace pro podání oznámeníwww.oznameni.easywhistle.cz