Školní speciální pedagog

Mgr. Hana Břeská

kontakt: 596 962 035

email: breska@zsbulharska.cz

konzultační hodiny: středa 15 – 16 hodin

 

Činnosti školního speciálního pedagoga:

  • řešení speciálních vzdělávacích potřeb žáků (např. poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, vady řeči – dysfázie, poruchy autistického spektra…)
  • úzká spolupráce se školním psychologem a dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště
  • individuální či skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogická péče)
  • poskytování metodické podpory učitelům a zákonným zástupcům
  • metodické vedení asistentů pedagoga
  • spolupráce a komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou/ speciálně pedagogickým centrem
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů