Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Oznámení ředitele školy

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Škola a školní družina budou v uvedený den uzavřeny.                                                                                                Ing. Aleš Kazický, ředitel školy

více

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ve středu 20. 9. 2023 budou všichni studenti SOŠOOM z důvodu ředitelského volna odhlášeni ze stravování. Ve čtvrtek 21. 9. 2023 bude pokladna školní jídelny uzavřena. V pátek 29. 9. 2023 budou všichni žáci a zaměstnanci Základní školy Bulharská a studenti SŠSaP z důvodu ředitelského volna odhlášeni ze stravování. Výdej obědů v pátek 29.9.2023 pro „cizí“ strávníky a studenty SOŠOOM…

více

ADAPTAČNÍ DNY – 6.9. a 7.9. 2023 Ve dnech 6. a 7. září se žáci zúčastnili Adaptačních dnů. Středeční dopoledne strávili na hřišti U cementárny v Ostravě – Vítkovicích, kde pro ně byly připraveny různé seznamovací hry. Další den vyrazili k Porubské Myslivně, kde si společně připravili dřevo na táborák a opekli si špekáčky. Dětem se Adaptační dny velmi líbily…

více

JAK – Inovativní vzdělávání

Od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025 bude škola realizovat projekt JAK – Inovativní vzdělávání, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem. Projekt škole umožní: zajištění fungování plnohodnotného školního poradenského pracoviště profesní rozvoj pedagogických pracovníků realizaci inovativního vzdělávání žáků.

více

Výsledky voleb

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 proběhly volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Bylo odevzdáno 237 platných hlasovacích lístků. Do školské rady na období 1.10.2023 – 30.9.2026 byli zvoleni: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D. Ing. Daniela Platošová      

více
Art & Science na VŠB-TUO

Art & Science na VŠB-TUO

Zajímavým zpestřením začátku školního roku byl pro žáky 8. a 9. tříd festival Art & Science, který již tradičně pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Jednotlivé fakulty zde představují vědu netradičním způsobem, dávají prostor kreativnímu myšlení a tvořivosti. Program byl vskutku bohatý a každý návštěvník si mohl vybrat z pestré nabídky workshopů, technických dílen i komentovaných ukázek. Žáci měli…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?