Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Budoucnost

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2020/21 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Pokladna ŠJ uzavřena

Od pondělí 10. ledna do pátku 14. ledna 2022 bude pokladna a kancelář školní jídelny z důvodu dovolené uzavřena. Využívejte plateb převodem na náš účet a odhlašování prostřednictvím serveru WWW.STRAVA.CZ.  Děkujeme za pochopení.

více

Okresní kolo Pythagoriády

Úspěšnými řešiteli okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo 7. a 8. prosince 2021, jsou Lucie Klímová (7. B), Jakub Markovič (8. B) a Matěj Skulina (9. B). Blahopřejeme!

více
Den cizích jazyků

Den cizích jazyků

Dne 7.12.2021 se na druhém stupni školy konal Den cizích jazyků v rámci projektových dní. Den byl rozdělen do tří bloků, v kterých žáci v rámci skupin své třídy plnili rozličné jazykové úkoly. V prvním bloku si žáci vyzkoušeli francouzský, německý, polský a ruský jazyk. Přiřazovali k základním konverzačním větám jejich český ekvivalent. Poté se učili výslovnost a vzájemně se…

více
Tajemná substance

Tajemná substance

6.12. se žáci 8.B zúčastnili prohlídky Velkého světa techniky. Ve druhé části si zahráli na dvorní alchymisty Rudolfa II. Pokusy se zdařily. Mgr. Eva Marková

více
Úspěch v šachovém turnaji

Úspěch v šachovém turnaji

Antonín Glóza, Jan Prstecký, Jakub Sládek a Jan Hurta (žáci 5. ročníku) měli možnost po roční pauze reprezentovat naši školu 2. 12. 2021 v Okresním přeboru Ostravy družstev škol v šachu 2021 – kategorie A (1.stupeň ZŠ). Vybojovali skvělé 2. místo, čímž si zajistili postup do krajského kola, které se bude konat v lednu příštího roku.

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Základní hygienická opatření

- ve vnitřních společných prostorech je povinnost nosit ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Žáci do 15 let místo respirátoru mohou používat zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek.

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme již dlouhodobě mimořádnou péči. U žáků s poruchami učení a chování se nám postupně daří jejich poruchu eliminovat a děti pak často plně zařadit do běžné školní práce. Vzděláváme také žáky s autismem, řečovými vadami nebo tělesným postižením. Blíže se této tématice věnujeme v kapitole IV Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?