Školní poradenské pracoviště

     Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zabezpečuje poskytování poradenských služeb dle vyhl. č.72/2005 Sb. (ve znění vyhl. č. 197/2016 Sb.), o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Členové poradenského pracoviště poskytují poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům a pomáhají tak řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
     Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog a školní kariérový poradce.