Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Nadání

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Revolution train

Revolution train

Dne 12. 4. 2024 jsme s žáky šestých a sedmých tříd navštívili multimediální vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN na nádraží v Ostravě – Svinově. Tento vlak má svou základnu v Praze – Dejvicích, pravidelně ale vyjíždí tour do regionů.Cílem projektu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníky – na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a…

více
Zlepši si techniku aneb jak jsme byli pozváni

Zlepši si techniku aneb jak jsme byli pozváni

Dne 18. dubna se třída 8. B vydala na program na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB). Přemýšleli jsme, jestli tam budou roboti, ale nakonec jsme objevili mnohem víc. Akce se konala v aule VŠB. Na akci se nacházely jednotlivé stánky různých povolání, která pracují s technikou, např. geolog, vodohospodář a další. Kromě představování povolání se zde nacházel…

více
Obvodní kolo v minikopané starších chlapců – 3. místo

Obvodní kolo v minikopané starších chlapců – 3. místo

V pátek 26. 4. se na hřišti ZŠ Jana Šoupala konalo obvodní kolo v minikopané chlapců 8. a 9. ročníků. Naši školu reprezentovalo 12 žáků, kteří si v základní skupině poradili se soupeři ze ZŠ gen. Zdeňka Škarvady a ZŠ Polanka nad Odrou. Výsledky dvakrát 3:1 nám zajistily semifinále, odkud měli chlapci možnost postoupit nejen do finále, ale rovnou i do okresního kola….

více
1. místo v anglické soutěži Aleš Hrdlička Challenge

1. místo v anglické soutěži Aleš Hrdlička Challenge

Dne 19. 4. 2024 se žákyně 9. B třídy Valentina Byrtus, Lucie Klímová a Anna Kučerová zúčastnily anglické soutěže Aleš Hrdlička Challenge s názvem Jungle Mania. Soutěž byla spojením znalostí anglického jazyka s využitím různých mezipředmětových vztahů. Žáci uplatnili své jazykové dovednosti a prokázali, jaký mají všeobecný přehled a jsou schopni pohotové týmové spolupráce, vyzkoušeli si své znalosti z oblasti…

více

Brno

V pondělí 22.4.2024 vyrazilo 30 žáků na speciální vdělávací cestu do Brna. První den jsme navštívili Centrum léčivých rostlin a Planetárium, ve kterém jsme viděli pořad zaměřený na gravitaci. V úterý při čekání na autobus na nás padají malé vločky sněhu. To nás ale neodrazuje od naší cesty do brněnské ZOO. Mezi zvířaty hledáme odpovědi na několik otázek, které dostáváme…

více

Úspěšná reprezentace v krajském kole Dějepisné olympiády 2023/2024

Dne 8. 4. 2024 proběhlo na ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce krajské kolo Dějepisné olympiády 2023/2024. Téma tohoto ročníku znělo Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Naši školu reprezentovala žákyně 9. B Anna Kučerová, která obsadila krásné třetí místo. Blahopřejeme!

více
školní rok 2023/2024

Aktuálně

Obohacování talentovaných žáků

V roce 2024 škola realizuje projekt Obohacování talentovaných žáků, který je financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Kde naleznete naší školu?