Školní vzdělávací program   Od září 2013 je v platnosti Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) č.j. ZŠ-Bul-470/2013, který byl aktualizován k 3.10.2018 v souladu s rámcovým vzdělávacím program vydaným MŠMT.
Školní vzdělávací program pro 1. až 9. ročník ve školním roce 2016/2017
- č.j. ZŠ-Bul-470/2013 -

1. stupeň
2. stupeň
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Matematika
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Dějepis
Přírodověda
Přírodopis
Vlastivěda
Zeměpis
Hudební výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Svět práce
Tělesná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Matematické aplikace
Německý jazyk
Ruský jazyk
Konverzace v jazyce anglickém
Základy adminstrativy
Pohybové a sportovní aktivity